25600216 3

มาฟัง พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พูดถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 คลิกฟังบทสัมภาษณ์

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย SC "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4"

25600216 1 A4 2560