25600807 2
วันที่ 3 สิงหาคม 2560  น.สพ.อภัย  สุทธิสังข์   อธิบดีกรมปศุสัตว์ และน.สพ.ศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  อ่านรายละเอียด