25610612 1
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์โคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด  .ปางศิลาทอง .กำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ โครงการแปลงใหญ่ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ 2 การวิจัยขุนโคร่วมกับกรมฯ (on farm research) โครงการ feed center (อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ) ผลงานกองทุน fta การปลูกข้าวโพดแซมไร่มัน เป็นอาหารสัตว์ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นแปลงพืชอาหารสัตว์ อบรมอาสาผสมเทียม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ฯลฯ  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว พิจารณา สามนจิตติ สลก.  12 มิ.. 61