S 26116102

3 ธันวาคม 2561 13.30น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์