S 28450832

20 ตุลาคม 2561 15.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์แพร่  มีนายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายประภาส มหินชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ ร่วมคณะ โดยนายสมชาย อนุตรชัชวาลย์ ผอ.ศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน นายอรรณพ เสือกระจ่าง ปศจ.แพร่ นางรัชดาวรรณ พูลพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์