S 12501111

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมาย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.สำนักส่งเสริมฯ และนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 ร่วมในการประชุมหารือการวางแผนบริหารจัดการ ร่วมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่แห่งการพัฒนาชายแดนใต้ โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้รอยต่อ ขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือร่วมกัน ภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องงานพัฒนา ทั้งหน่วยงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ คมนาคม ดิจิทัล พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมพัฒนา และตัวแทนภาคเอกชนทุกภาคส่วนมาระดมหารือการชี้แจง กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ต้นแบบ พื้นที่อุตสาหกรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ สามารถดำเนินการเป็นรูปแบบโดยเร็วตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีศอ.บต.เป็นศูนย์กลาง โดยมีตัวแทนจาก 14 เขตเศรษฐกิจนำเสนอรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้ง 14 เขตภาคใต้ บทบาทและภารกิจที่เกี่วข้องของแต่ละหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการต่างๆ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. จังหวัดยะลา

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 9