S 39494373

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 14.00 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลงานและแผนปฏิบัติงานของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รองอธิบดีได้มอบนโยบายให้ สสช. กำกับดูแลเรื่องโรคในแพะ ตามโครงการในพระราชดำริต่างๆ และเรื่องการตรวจชันสูตรโรคระบาด ที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

  1. อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ต้องต่อสู้ป้องกันโรคด้วยองค์ความรู้ ขอให้สสช. และศวพ. ถ่ายทอดความรู้ไปให้ถึงระดับพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ และช่วยเฝ้าระวังโรคให้ได้มากที่สุด
  2. โรคปากและเท้าเปื่อย ขอให้ทางศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งของกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยในการยืนยัน พิสูจน์โรค รวมทั้งเป็นส่วนช่วย สคบ. ในการควบคุมและป้องกันโรค และขอให้เจ้าหน้าที่ให้การอบรม และร่วมลงเก็บตัวอย่าง ให้สามารถตรวจแยก type และเลือกทำวัคซีนได้ ทุกครั้งที่มีการระบาด
  3. โรคไข้หวัดนก เนื่องจากอยู่ในช่วงการอพยพของสัตว์ปีก และอากาศเปลี่ยนแปลง จึงขอให้เฝ้าระวังให้ได้มากที่สุด
  4. โรคแท้งติดต่อ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะให้มีการรณรงค์ทำฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ เนื่องจากเป็นโรคติดต่อจะสัตว์สู่คน และปริมาณการบริโภคแพะในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
  5. เรื่อง platform ของห้องปฏิบัติการ โดยขอให้ดำเนินการเหมือนกัน มาตรฐานเดียวกับ สสช. ทั้งในเรื่องของโครงสร้างและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและแผนของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งในเรื่องของแผนงานวิจัย การขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งรองอธิบดีได้ชี้แนะ หากมีส่วนใดขาดขอให้ทำเรื่องขึ้นมาถึงกรมฯ เน้นย้ำให้หน่วยงานทุกหน่วย ดำเนินให้เป็นไปตามหลักสารบรรณ เพื่อให้มีการบันทึก และเป็นหลักฐานในการรายงานผล

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์