25620117 1

วันที่ 16 มกราคม 2562 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสรวิช ธานีโต พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา เลขานุการกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฏา บุญราช ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามผลงานโครงการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ ตามพระราชดำริ มูลนิธิ ดิ อาร์ค อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด