25620611 3

วันอังคารที่11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนัก/กอง ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายสมเกียรติ กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำเสนอ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด