25620816 2

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 13.30 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในโครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนากับกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ร่วมกับ ผอ.กรป. และผู้แทนจาก สคบ. กรป. และ ศวพ.ภาคตะวันออก ซึ่งจะมีทีมนักวิจัยเจ้าของโครงการมาประสานงานพื้นที่ และจะมีการประชุมสรุปโครงการและการเซ็นรับรองรายงานการประชุมในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด