490120

22 กันยายน 62 เวลา 15.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามความพร้อมการจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ในงาน ของดีนราธิวาส ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ผอ.กผส.และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

การจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์นี้เพื่อเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราขกุมารี เสด็จพระราขดำเนิน พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงาน “ของดีเมืองนรา ประจำปี 2562” ในการจัดแสดงนิทรรศการ กรมปศุสัตว์ จัดนิทรรศการเพื่อถวายรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่

 1. โครงการไก่ไข่พระราชทาน
 2. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
 3. โครงการแพะนม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
 4. โครงการพระราชดำริ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
  • 4.1 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปศุสัตว์)
  •  
  • 4.2 ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
  • 4.3 ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
 5. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
 6. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์

ทั้งนี้ จัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข” จัดแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านต่างๆ ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์