25590610 1นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการ “เรียนรู้การทรงงานด้านปศุสัตว์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” และเปิดการฝึกอบรม “การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในพิธี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด