25611019 1

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และปศุสัตว์อำเภอคลองหลวง ทำการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง กรณีมีการตรวจพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าโค ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด