25611207 1

6 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานด้านปศุสัตว์ กิจกรรม : ส่งเสริมให้เกษตรทำการเกษตรแบบผสมผสาน (ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง) งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 โดยอบรมเกษตรกรผู้สนใจอาชีพการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อเป็นรายได้เสริมร่วมกับการปลูกยางที่เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน อำเภอเมืองเลย เชียงคาน วังสะพุง รวม 50 ราย และเกษตรกรอำเภอผาขาว 10 ราย โดยสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย นำมาร่วมอบรมเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 60 ราย โดยวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เลย และกลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ เพื่อให้ความรู้การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก และเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ปลอดโรค ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธาน อ่านรายละเอียด