25620816 4

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัทฟาร์มเมช ภาคใต้ จำกัด จัดอบรมเกษตรกร เรื่อง แนวทางป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFS)ภายในฟาร์ม ณ เดอะฮับพลูแอนด์สเปซ นครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด