25630813 3

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ นำโดย ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ได้ติดตามตรวจสอบขั้นตอนการรับน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ (มื้อเย็นและมื้อเช้า) ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแห่งใหม่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ทั้งนี้ มุ่งหวังให้กระบวนการผลิตน้ำนมดิบในพื้นที่มีคุณภาพตั้งแต่ฟาร์มจนถึงกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่มีคุณภาพ ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด