25600320 1
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเข้าจับกุมผู้กระทำควำมผิด“พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙” อ่านรายละเอียด