S 7835216001240

วันที่ 9 เม.ย.61 ปศุสัตว์อำเภอเกาะยาวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ดังนี้ 

<ol>

<li>ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะยาว ออกบริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตชุมชนเทศบาล ซึ่งเป็นชุมชนอิสลาม ผลดำเนินการ ฉีดวัคซีนแมว 51 ตัว ผู้รับบริการ 28 ราย</li>               

<li>ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินการ ฉีดวัคซีนแมวจำนวน 76 ตัว ผู้รับบริการ 32 ราย</li>

</ol>