S 7865621998267

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00  - 16.00 น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม”โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ผลการปฎิบัติงานดังนี้

1. บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม สุนัข  86 ตัว แมว 19 ตัว รวม 105 ตัว เจ้าของสุนัข แมว 47 ราย
2. บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งงาม  สุนัข 10 ตัว แมว - ตัว รวม 10 ตัว เจ้าของสุนัข 4 ราย
3. บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม สุนัข 43 ตัว แมว 12 ตัว รวม 55 ตัว เจ้าของสุนัข แมว 21 ราย
   สุนัข แมวที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า รวม 139 ตัว แมว 21 ตัว เจ้าของสุนัข แมว 72 ราย