25610928 1

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ.2561 ณ เวทีหน้างานรอบสระนํ้า ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม