113176

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 สนง.ปศจ.นครพนม ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนันบ้า จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุม กศน. อำเภอนาหว้า ผู้เข้าอบรมเป็นอาสาสมัครจากอำเภอนาหว้า และอำเภอศรีสงคราม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม