1876

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข จำนวน ๓๓๔ ตัว แมว จำนวน ๑๔๕ ตัว. และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี