ไก่ดำภูพานผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม