กรมปศุสัตว์สนธิกำลังทหารตำรวจตรวจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และฟาร์มโคขุนในจังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 2559