สาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยแแล้ว จำนวน 12 แห่ง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม  ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559