จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมปศุสัตว์ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาและส่งเสริมอาหารสัตว์

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนา และส่งเสริมอาหารสัตว์ ระหว่าง กรมปศุสัตว์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านทรัพยากรอาหารสัตว์ของชาติอย่างยั่งยืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม