กรมปศุสัตว์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกรทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยงเอื้อง สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ภาพอินโฟกราฟิก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม