25620724 1

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวสดุดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และ สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร โดยมี พลตรีชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบก.ภ.จว. อุตรดิตถ์ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการในอเมืองอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการ 
การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอ ตรอน และอำเภอพิชัยจำนวน 3 ตำบล จำนวน 26 หมู่บ้าน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย  จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 10,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๖ ร่วมปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน สาธิตการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ เนื้อโค เนื้อสุกร และไข่ไก่ และการให้ความรู้คำแนะนำด้านปศุสัตว์
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาชน สามารถรับบริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อ่านรายละเอียด
 

 ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก )