25600530 2

พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ , นายสัตวแพทย์ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมคณะ ตรวจติดตามความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ สานพลังน่าน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ.ท่าลี่ ม.๔ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จำนวนเกษตรกร ๒๐ ราย จะได้รับโครายละ ๕ ตัว รวม ๑๐๐ ตัว ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ และติดตามความก้าวหน้าโครงการเลี้ยงแพะตำบลน้ำมวบ จำนวนเกษตรกร 12 ราย มีแพะทั้งหมด 274 ตัว  อ่านรายละเอียด