25600613 4

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดี เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ผอ.อยส./ผู้แทนสพส./สคบ./สสช./สตส./ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง/คณะสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยและสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด