25600714 1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 1/ 2560 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายก พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตแพทย์ธนิต เอนกวิทย์ ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรฯ เพื่อพิจารณาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการดื้อยาจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  อ่านรายละเอียด