25600808 2

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน เปิดงาน วันสัตวแพทย์ไทย เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของสัตวแพทย์ ประเทศไทยจึงมีการกำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี เป็น วันสัตวแพทย์ไทย โดยมีสัตวแพทยสมาคมฯ เป็นองค์กรหลักของสัตวแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาทของสัตวแพทย์ต่อสาธารณชนในด้านต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงการจัดตั้งสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และตระหนักถึงความสำคัญของสัตวแพทย์ที่ดูแลรักษาสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันไม่ให้เกิดโรค ณ ลานอเนกประสงค์ สยามสแควร์ ซอย 5 กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด