25601028 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการติดตามงานโครงการสำคัญเร่งด่วนและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ณ ห้องประชุมกลางสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด