25610105 1

ปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 และ นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ...วางมาตรการควมคุมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 1 กม. รอบจุดเกิดโรคและจัดทำเขตปลอดโรครอบฟาร์มโคชน 1 กม. "buffer zone" ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าของฟาร์มโคชน... อ่านรายละเอียด