25610809 1

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ด้านการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่เขต 3-4 โดยมีปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต4 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงแรมธนินธร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในช่วงเวลา 15.00 น.รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นทีอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด