S 38436904

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ ในโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จ.มุกดาหาร โดยมีปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ผอ.กสก. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชายแดน ผู้แทนจาก สคบ. และ กสก. เข้าร่วมประชุม เนื่องจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่มีความรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก รองอธิบดีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ดังนี้

 

  1. ตรวจอบการลักลอบและควบคุมการเคลื่อนย้ายอย่างเข้มงวด
  2. ขอให้เฝ้าระวัง และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ร่วมมือป้องกันการลักลอบและการนำพาซากสัตว์เข้าประเทศของนักท่องเที่ยว
  3. ให้ด่านกักกันสัตว์ชายแดน ตรวจสอบและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 อย่างเข้มงวด
  4. ให้สำนักงานปศุสัตว์เขต จังหวัด และด่านกักกันสัตว์ ปฏิบัติการอย่างเข้มข้นตามกรอบอำนาจหน้าที่ของตน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
  5. ขอให้ปศุสัตว์จังหวัด นำวาระเรื่องโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เข้าที่ประชุมจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ทราบถึงภาวะการระบาดของโรค และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และป้องกันโรค
  6. ขอให้ปศุสัตว์เขตติดตามการสร้างการรับรู้ และการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรค โดยให้ปศุสัตว์จังหวัด ถ่ายทอดไปสู่อำเภอ และอำเภอถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกรายของแต่ละอำเภอ เพื่อให้สามารถแจ้งโรค และเก็บตัวอย่างส่งตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แพร่กระจายโรค โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม

จากนั้นได้พบปะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภายในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีทั้งฟาร์มรายใหญ่ รายกลาง และรายย่อย รองอธิบดีได้มอบข้อสังเกต และข้อควรปฏิบัติสำหรับการป้องกันโรคระบาดชนิดนี้ ด้วยหลักการรู้โรค รู้เรา เพื่อป้องกันให้ถูกวิธี เริ่มตั้งแต่การเสริมระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การตัดความเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อโรคมาในฟาร์มโดยอาหาร การทำระบบป้องกันโรครอบๆฟาร์ม ภายใต้คอมพาร์ทเมนท์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่องมาตรการการป้องกันโรคและวิธีการปฏิบัติเมื่อพบโรค โดยผู้แทนจาก สคบ. และการควบคุมระบบการเคลื่อนย้าย บังคับใช้กฎหมายโดย ผอ.กสก. และได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปสู่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

ทีมาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์