1pic01

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจติดตาม “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูดำในเกษตรกรรายย่อย เพื่อขับเคลื่อน “หนองบัวลำภู Model” ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี” เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โครงการฯ นี้ เป็นการนำร่องส่งเสริมให้เกษตรกรรรายย่อยในกลุ่มอินทรีย์หนองบัวลำภู จำนวน 58 ราย เลี้ยงสุกรพันธุ์หมูดำภูพาน ซึ่งเป็นที่นิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบ “หมูหลุม” รายละ 5 ตัว รวม 290 ตัว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับบริโภคในครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) นอกจากนี้สามารถสร้างรายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 58 ราย ได้จัดสร้างคอกหมูหลุม และดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ตามระเบียบฯ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ได้แก่ พันธุ์หมูดำ อาหารสำเร็จรูป รางน้ำ รางอาหาร ถังพลาสติก และวัสดุรองพื้นเรียบร้อยแล้ว  ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์