218635

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์และการซ้อมแผนเผชิญเหตุการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเต็ล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นกระบวนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญในการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคระบาดสัตว์ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นโรคที่มีการระบาดในทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีโอกาสสูงในการแพร่ระบาดเข้ามายังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยได้ การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ นายสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ในระดับจังหวัดและอำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 228 คน

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกรมปศุสัตว์