25620802 5

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชรชุดาญาน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม อ.เมือง พร้อมมอบเสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ยาสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และตรวจเยี่ยม บริษัท สุรินทร์พอร์ก โปรดักส์ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ อ่านรายละเอียด