25610706 2

วันที่ 5 ก.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย ส่วนยุทธและสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ปี 2561 ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน อ่านรายละเอียด