25611206 1

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงานกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดโครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิง บูรณาการระหว่าง กองแผนงาน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปสุสัตว์ ระดับเขต และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ระดับจังหวัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนฯและการนำแผนฯไปสู่การขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติเพื่อ พัฒนางานด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ โดยมีน.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด