25611207 2

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตาม “โครงการอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคสำคัญในสุกร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พ่อค้าสุกร ผู้นำชุมชนในตำบลที่มีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้รู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดจากการที่มีการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 45 คน อ่านรายละเอียด