25620214 2

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) คอมพาร์ทเมนต์ที่ 19 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในอำเภอชนแดน จำนวน 1 ฟาร์ม และในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ฟาร์ม อ่านรายละเอียด