25620314 3

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายวีรชัย. วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน สามารถผลิตอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ครบตามหลักเกณฑ์ ผลิตเพียงพอและต่อเนื่อง โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ สำหรับนักเรียนและผู้สนใจ รวมทั้งมีการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง อ่านรายละเอียด