25620624 4

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และคณะ ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโร งฆ่าสัตว์ บริษัท ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 17/9 ม.6 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ในการนี้ นางสาววิภาพรรณ สายคำแต่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมตรวจประเมินในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด