25620816 9

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร” ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการฟาร์มสุกร เข้าร่วมอบรม จำนวน 78 ราย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และนำไปปรับปรุง แก้ไข และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ​การจัดการฟาร์มสุกร ต่อไป อ่านรายละเอียด