25620910 1

วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดยนายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง นางสาวโฉมยงค์ แก้วดวงแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล นายชาญชัย อุดถา เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง และฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ตามที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง เข้าตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ของนางสาวศิรินันท์ เกษกรรม หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง ที่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ อ่านรายละเอียด