25620912 7

๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการตามเงินงบประมาณ ๖๒ และ มอบนโยบายในการดำเนินงานปีงบประมาณ ๖๓ แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม อ่านรายละเอียด