25621002 1

วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบใบรับรองโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ฟาร์มสุกรเข้าร่วมโครงการฟาร์มสุกรเข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรในการประยุกต์เทคโนโลยีหรือ แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้ อ่านรายละเอียด