25621129 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผ.อ. กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr.Asako OZAWA เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากกองสุขภาพสัตว์ (Animal Health Division) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และสรุปผลการดูงาน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries: MAFF) ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ และเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด